Versetul care m-a impresionat

VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (14)

 • ____________________
  „Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească Împărăția lui Dumnezeu; și că, putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină: nu vom adromi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?” Boldul morții este păcatul; și puterea păcatului este Legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos! De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.”
  1 Corinteni 15:50-58 – Cum vor învia morții.
 • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (13)

 • ____________________
  „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece, și pântecele este pentru mâncăruri. Si Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, și Domnul este pentru Trup. Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Nu știți că cine se lipește de o curvă, este un singur trup cu ea? Căci este spus: „Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. Fugiți de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârșit afară din tup; dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi, și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”
  1 Corinteni 6:12-20 – Despre curvie.
 • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (12)

 • ____________________
  „Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsați să se rezbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, spune Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei pune cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.”
  Romani 12:17-21 – Răzbunarea este a Domnului.
 • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (11)

 • ____________________
  „Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți, când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc: binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucruri înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți.”
  Romani 12:9-16 – Dragostea să se arate în toate.
 • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (10)

 • ____________________
  „Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum spune Scriptura: „Oricine crede în El, nu va fi dat de rușine.” În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu si Român; căci toți au acelaș Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”
  Romani 10:9-13 – Mântuirea este aproape.
 • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (9)

 • ____________________
  Romani 5:12,18-21 – Păcatul și harul.
  „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit… Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală, a venit o osândă, care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei multi vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și Legea a venit pentru ca să se înmulțească greșala; dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult; pentruca, după cum păcatul a stăpânit dând moarte, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.”
  Romani 6:1-14 – Harul ne izbăvește de stăpânirea păcatului.
  „Ce vom spune dar? Să păcătuim mereu, ca să se înulțească harul? Nicidecum! Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, daca ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii; ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați; și dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentruca nu sunteți supt Lege ci supt har.”
  Romani 6:15-23 – Harul nu îndreptățește păcatul
  „Ce urmează de aici? Să păcătuim pentrucă nu mai suntem supt Lege ci supt har? Nicidecum. Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentrucă, după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii, pe care ațti primit-o. Și chiar prin faptul că ați fost izbăviți de supt păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. – Vorbesc omenește, din pricina neputinței firii voastre pământești: dupăcum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fărădelegii, așa că săvârșeați fărădelegea, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră! Căci, atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Si ce roade aduceați atunci? Roade, de care acum vă este rușine: pentrucă sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit: viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”
 • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (8)

 • ____________________
  „Acum s-a arătat o neprihănire (dreptate), pe care o dă Dumnezeu, fără lege – depre ea mărturisesc legea și proorocii – și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Isus Hristos.”
  Romani 3:21-24 – Iertarea prin credință.
 • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (7)

 • ____________________
  „Adevărat, adevărat vă spun că, voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura; vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Acum sunteți plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura, și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Adevărat, adevărat vă spun că, orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu: cereți, și veți căpăta, pentruca bucuria voastră să fie deplină.
  Ioan 16:20-24 – Întristarea prefăcută în bucurie.
 • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (6)

 • ____________________
  „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru
  prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu. Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu știe ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentrucă v-am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu. Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții.”
  Ioan 15:12-17 – Dragostea frățească.
 • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (5)

 • ____________________
  În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare, și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine, și să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu era dat, fiindcă Isus încă nu era proslăvit.
  Ioan 7:37-39 – Isus, apa vieții.
 • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (4)

 • Și uite așa… încă o dată m-a apucat dimineața (02:41/UTC+01:00) 😀
  ____________________
  „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.”
  Ioan 3:16 – Șarpele de aramă (Versetul de AUR)
 • Într-adevăr, este un singur verset, dar nu unul oarecare; este „Versetul de AUR”. În acest verset este concentrată toată Sfânta Scriptură.
 • M-a impresionat faptul că Dumnezeu, a fost atât de binevoitor, încât a trimis pe Isus să moară pentru mine, ca eu să pot moșteni viața veșnică.
 • Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (3)

 • ____________________
  „Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a spus tatălui său: „Tată, dă-mi partea mea de avere, ce mi se cuvine.” Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele, pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. Și-a venit în fire, și a spus: „Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici! Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, și-i voi spune: „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău; fă-mă ca pe unul din argații tăi.” Și s-a sculat, și a plecat la tatăl său. Când încă era departe, tatăl său l-a văzut, și i s-a făcut milă de el, a alergat și a căzut pe gâtu lui, și l-a sărutat mult. Fiul i-a spus: „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.” Dar tatăl a spus robilor săi: „Aduceți repede haina cea mai bună, și îmbrăcați-l cu ea; puneți-i un inel pe deget, și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat, și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim; căci acest fiu al meu era mort, și a înviat; era pierdut, și a fost găsit.”
  Luca 15:11-24 – Pilda fiului risipitor.
 • Dacă suntem puțin atenți, putem observa asemănări între „Pilda fiului risipitor” și ”Pilda cu oaia rătăcită”
  ____________________
  „Care dintre voi, dacă are o sută de oi, și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouă zeci și nouă pe islaz, și se duce după cea pierdută, până când o găsește? După de a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri; și, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi, și le spune: „Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.” Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouă zeci și nouă de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință.”
  Luca 15:4-7 – Pilda cu oaia rătăcită.
 • În urma acțiunilor mele, trecute, asemănându-mă cu „fiul risipitor”, mă declar fericit că: „Este mai multă bucurie în cer pentru” mine, „decât pentru nouă zeci și nouă de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință.” Thanks GOD 😀

Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (2)

  • Astăzi m-am hotărât să postez la o ora decentă (21:25/UTC+01:00)… Nu mai trec de miezul nopții. 🙂
   ____________________
   „Sămănătorul a ieșit să-și samene sămânța. Pe când sămăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum: a fost călcată în picioare , și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă; și, cum a răsărit, s-a uscat, pentrucă n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor: spinii au crescut împreună cu ea și au înecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun, și a crescut, și a dat rod însutit.”
   Luca 8:5-8 – Pilda sămănătorului.
  • În textul următor, „Pilda sămănătorului” ne este tâlcuită de însuși Hristos:
   ____________________
   Iată ce înțeles are pilda aceasta: „Sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum, sunt ceice aud; apoi vine diavolul și ia Cuvânul din inima lor, ca nu cumva să creadă, și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă, sunt acei cari, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța, care a căzut între spini, închipuiește pe aceia cari, după ce au auzit Cuvântul, își văd de drum, si-l lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia, si n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia cari, după ce au auzit Cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată, și fac roadă în răbdare.”
   Luca 8:11-15 – Pilda sămănătorului.
  • Astăzi nu îmi expun părerea personală. Aștept părerile voastre, cu referire la „Pilda sămănătorului”.

Sursa: Sfânta Scriptură (Traducerea: Dumitru Cornilescu)


VERSETUL CARE M-A IMPRESIONAT !!! (1)

 • Fiecare dintre noi, citind Sfânta Scriptură, am descoperit versete care ne-au impresionat și ne-au rămas întipărite în minte. (continue reading…)


 • Numar de vizite:

 • Music

  Violoncel concerto nr.1 cu bass

  The power of your love

  Titanic - Simphonic Orchestra Arrangement

  Your love

  God\'s Salvation

  03-Jessica Simpson-Pray Out Loud [ www.MP3Zone.tv ]

  The battle of my soul

 • Calendar

  July 2018
  M T W T F S S
  « Dec    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Copyright © Cristi Holerga
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress